Bài Tập Ghi Âm Tuần 6

Yêu cầu:

– Học viên phải ghi âm trực tiếp trên web, không dùng các thiết bị cá nhân.

– Đọc to, rõ, chính xác theo phiên âm được cung cấp.

– Nếu có khó khăn trong quá trình ghi âm, phải liên hệ ngay với ECE để được hỗ trợ.

HƯỚNG DẪN GHI ÂM
Bài Tập Ghi Âm Tuần 6

Sau khi ghi âm xong, các bạn click vào nút DONE màu xanh lá cây để nộp bài. Hoặc muốn ghi âm lại thì click vào nút RETRY.

LƯU Ý:

(Hiện tại trên hệ điều hành IOS không cho phép trình duyệt web sử dụng micro của IPHONE, IPAD nên chức năng ghi âm trên web không thể hoạt động. Quý học viên sử dụng thiết bị này thông cảm ghi âm bằng máy tính để nộp bài. )

Đọc to và GHI ÂM đoạn văn sau

SIXTH WEEK RECORDING

Reality television shows are becoming increasingly popular around the United States. One recent show, wannabe, depicts a group of five men and five women who live in the same house for several months without contact with the rest of the world. Each week the participants take singing lessons and perform their songs for the audience and the judges. Also, every weekend one participant must leave the program, as they are voted off the show either because of lack of singing talent or because the other participants do not like living with them. The television audience participants in the voting process and an average of two million votes per week are entered by viewers, either by phone or Internet. The final two remaining “Wannabes” earn a recording contract with a famous company.

ˌri:ˈæləˌti ˈteləˌvɪʒən ʃoʊz ɑ:r bɪˈkʌmɪŋ ɪnˈkri:sɪŋli ˈpɑ:pjələr əˈraʊnd ðə juˈnaɪtəd steɪts. wʌn ˈri:sənt ʃoʊ, ˈwɑ:nəˌbi:, dɪˈpɪkts ə gru:p ʌv faɪv men ænd faɪv ˈwɪmən hu: lɪv ɪn ðə seɪm haʊs fɔ:r ˈsevrəl mʌnθs wɪˈθaʊt ˈkɑ:nˌtækt wɪð ðə rest ʌv ðə wɜ:rld. i:ʧ wi:k ðə pɑ:rˈtɪsəpənts teɪk ˈsɪŋɪŋ ˈlesənz ænd pərˈfɔ:rm ðer sɔ:ŋz fɔ:r ði: ˈ ɔ:di:əns ænd ðə ˈʤʌʤɪz. ˈɔ:lsoʊ, ˈevəri ˈwi:ˌkend wʌn pɑ:rˈtɪsəpənt mʌst li:v ðə ˈproʊˌgræm, æz ðeɪ ɑ:r ˈvoʊtəd ɔ:f ðə ʃoʊ ˈi:ðər bɪˈkʌz ʌv læk ʌv ˈsɪŋɪŋ ˈtælənt ɔ:r bɪˈkʌz ði: ˈʌðər pɑ:rˈtɪsəpənts du: nɑ:t laɪk ˈlɪvɪŋ wɪð ðem. ðə ˈteləˌvɪʒən ˈ ɔ:diəns pɑ:rˈtɪsəpənts ɪn ðə ˈvoʊtɪŋ ˈprɑ:ˌses ænd ən ˈævərɪʤ ʌv tu: ˈmɪljən voʊts pɜ:r wi:k ɑ:r ˈentərd baɪ ˈvjuərz, ˈi:ðər baɪ foʊn ɔ:r ˈɪntərˌnet. ðə ˈfaɪnəl tu: rɪˈmeɪnɪŋ “ˈwɑ:nəˌbi:z” ɜ:rn ə rəˈkɔ:rdɪŋ ˈkɑ:nˌtrækt wɪð ə ˈfeɪməs ˈkʌmpəni.

Các bạn có thể nghe file mẫu tại đây

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment

Related Courses Widget

Top Rated Course

Course Reviews

ECE - Easiaer Come To English - Hotline: 090 976 5590