Bài Tập Ghi Âm Tuần 5

 

Yêu cầu:

– Học viên phải ghi âm trực tiếp trên web, không dùng các thiết bị cá nhân.

– Đọc to, rõ, chính xác theo phiên âm được cung cấp.

– Nếu có khó khăn trong quá trình ghi âm, phải liên hệ ngay với ECE để được hỗ trợ.

HƯỚNG DẪN GHI ÂM
Bài Tập Ghi Âm Tuần 5

Sau khi ghi âm xong, các bạn click vào nút DONE màu xanh lá cây để nộp bài. Hoặc muốn ghi âm lại thì click vào nút RETRY.

LƯU Ý:

(Hiện tại trên hệ điều hành IOS không cho phép trình duyệt web sử dụng micro của IPHONE, IPAD nên chức năng ghi âm trên web không thể hoạt động. Quý học viên sử dụng thiết bị này thông cảm ghi âm bằng máy tính để nộp bài. )

Đọc to và GHI ÂM đoạn văn sau

FIFTH WEEK RECORDING

This year, the Department of Education will allow all students to renew their student loans online through our department website. To complete this process you will need to have a personal identification number (PIN), which you will use to access your personal account information. If you do not already have a PIN, you can establish one by going to the website and entering your last name and social security number. After that, you will be allowed to select your own PIN or let our computer generate one for you. Be sure to write down your PIN, as you will need it for all future use on the website. This PIN can be used year after year. There is no need to create a new PIN next year once you have made one this year. The estimated time to create a PIN is about five minutes.

ðɪs jɪr, ðə dɪˈpɑ:rtmənt ʌv ˌeʤəˈkeɪʃən wɪl əˈlaʊ ɔl ˈstu:dənts tu: rɪˈnu ðer ˈstu:dənt loʊnz ˈɔ:nˌlaɪn θru: ˈaʊər dɪˈpɑ:rtmənt ˈwebˌsaɪt. tu: kəmˈpli:t ðɪs ˈprɑ:ˌses ju wɪl ni:d tu: hæv ə ˈpɜːrsənl aɪˌdentəfəˈkeɪʃən ˈnʌmbər (pɪn), wɪʧ ju: wɪl ju:z tu: ˈækˌses jʊər ˈpɜːrsənl əˈkaʊnt ˌɪnfərˈmeɪʃən. ɪf ju: du: nɑ:t ɔ:lˈredi hæv ə pɪn, ju kæn ɪˈstæblɪʃ wʌn baɪ ˈgoʊɪŋ tu: ðə ˈwebˌsaɪt ænd ˈentərɪŋ jʊər læst neɪm ænd ˈsoʊʃəl sɪˈkjʊrəti ˈnʌmbər. ˈæftər ðæt, ju: wɪl bi: əˈlaʊd tu: səˈlekt jʊər oʊn pɪn ɔ:r let ˈaʊər kəmˈpjutər ˈʤenəˌreɪt wʌn fɔ:r ju. bi: ʃʊr tu raɪt daʊn jʊər pɪn, æz ju wɪl ni:d ɪt fɔ:r ɔ:l ˈfjuʧər ju:z ɑ:n ðə ˈwebˌsaɪt. ðɪs pɪn kæn bi: juzd jɪr ˈæftər jɪr. ðer ɪz noʊ ni:d tu: kri:ˈeɪt ə nu: pɪn nekst jɪr wʌns ju hæv meɪd wʌn ðɪs jɪr. ði: ˈestəˌmeɪtəd taɪm tu: kri:ˈeɪt ə pɪn ɪz əˈbaʊt faɪv ˈmɪnɪts.

Các bạn có thể nghe file mẫu tại đây

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment

Related Courses Widget

Top Rated Course

Course Reviews

ECE - Easiaer Come To English - Hotline: 090 976 5590