Bài Tập Ghi Âm Tuần 4

Yêu cầu:

– Học viên phải ghi âm trực tiếp trên web, không dùng các thiết bị cá nhân.

– Đọc to, rõ, chính xác theo phiên âm được cung cấp.

– Nếu có khó khăn trong quá trình ghi âm, phải liên hệ ngay với ECE để được hỗ trợ.

HƯỚNG DẪN GHI ÂM
Bài Tập Ghi Âm Tuần 4

Sau khi ghi âm xong, các bạn click vào nút DONE màu xanh lá cây để nộp bài. Hoặc muốn ghi âm lại thì click vào nút RETRY.

LƯU Ý:

(Hiện tại trên hệ điều hành IOS không cho phép trình duyệt web sử dụng micro của IPHONE, IPAD nên chức năng ghi âm trên web không thể hoạt động. Quý học viên sử dụng thiết bị này thông cảm ghi âm bằng máy tính để nộp bài. )

Đọc to và GHI ÂM đoạn văn sau

FOURTH WEEK RECORDING

Tennis continues to be one of the most popular sports all over the world. One of the main attractions of this sport is that it can be played by people of all ages, young and old. Although tennis has a reputation for being an expensive sport, it doesn’t have to be. A good racket can cost only $40 and a can of balls only $2.00. But where to play? Sure there are fancy private clubs that cost $100 a month, but why not try one of the many public parks and leisure centers which offer tennis courts free of charge and lessons for a very reasonable price? Contact your local leisure center director for information on how you can get involved in this exciting sport!

 

ˈtenɪs kɪnˈtɪnjuz tu: bi: wʌn ʌv ðə moʊst ˈpɑ:pjələr spɔ:rts ɔ:l ˈoʊvər ðə wɜ:rld. wʌn ʌv ðə meɪn əˈtrækʃənz ʌv ðɪs spɔ:rt ɪz ðæt ɪt kæn bi: pleɪd baɪ ˈpi:pəl ʌv ɔ:l ˈeɪʤɪz, jʌŋ ænd oʊld. ˌɔ:lˈðoʊ ˈtenɪs hæz ə ˌrepjəˈteɪʃən fɔ:r ˈbi:ɪŋ ən ɪkˈspensɪv spɔ:rt, ɪt ˈdʌzənt hæv tu: bi:. ə gʊd ˈrækɪt kæn kɑ:st ˈoʊnli $40 ænd ə kæn ʌv bɔ:lz ˈoʊnli $2.00. bʌt wer tu: pleɪ? ʃʊr ðer ɑ:r ˈfænsi ˈpraɪvɪt klʌbz ðæt kɑ:st $100 ə mʌnθ, bʌt waɪ nɑ:t traɪ wʌn ʌv ðə ˈmeni ˈpʌblɪk pɑ:rks ænd ˈleʒər ˈsentərz wɪʧ ˈɔ:fər ˈtenɪs kɔ:rts fri: ʌv ʧɑ:rʤ ænd ˈlesənz fɔ:r ə ˈveri ˈri:zənəbəl praɪs? ˈkɑ:nˌtækt jʊər ˈloʊkəl ˈleʒər ˈsentər dəˈrektər fɔ:r ˌɪnfərˈmeɪʃən ɑ:n haʊ ju kæn get ɪnˈvɑ:lvd ɪn ðɪs ɪkˈsaɪtɪŋ spɔ:rt!

Các bạn có thể nghe file mẫu tại đây

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment

Related Courses Widget

Top Rated Course

Course Reviews

ECE - Easiaer Come To English - Hotline: 090 976 5590