Bài Tập Ghi Âm Tuần 2

Yêu cầu:

– Học viên phải ghi âm trực tiếp trên web, không dùng các thiết bị cá nhân.

– Đọc to, rõ, chính xác theo phiên âm được cung cấp.

– Nếu có khó khăn trong quá trình ghi âm, phải liên hệ ngay với ECE để được hỗ trợ.

HƯỚNG DẪN GHI ÂM
Bài Tập Ghi Âm Tuần 2

Sau khi ghi âm xong, các bạn click vào nút DONE màu xanh lá cây để nộp bài. Hoặc muốn ghi âm lại thì click vào nút RETRY.

LƯU Ý:

(Hiện tại trên hệ điều hành IOS không cho phép trình duyệt web sử dụng micro của IPHONE, IPAD nên chức năng ghi âm trên web không thể hoạt động. Quý học viên sử dụng thiết bị này thông cảm ghi âm bằng máy tính để nộp bài. )

Đọc to và GHI ÂM đoạn văn sau

SECOND WEEK RECORDING

During the holiday season, many Americans find themselves in great financial trouble. Recent studies show that the average American buys many more gifts than he or she can afford. That may help explain why the average American has a debt of $7,000. Many citizens have even larger debts of between $15,000 and $18,000. The use of credit cards is the main source of debts in holiday spending. Financial advisors recommend that consumers only spend as much as they can afford during the holiday season to avoid financial difficulties in the following months. Interest can significantly increase the final costs. Please ask one of our advisors for a list of current interest rates.

ˈdʊrɪŋ ðə ˈhɑ:ləˌdeɪ ˈsi:zən, ˈmeni əˈmerəkənz faɪnd ðemˈselvz ɪn greɪt fəˈnænʃəl ˈtrʌbəl. ˈri:sənt ˈstʌdiz ʃoʊ ðæt ði: ˈævərɪʤ əˈmerəkən baɪz ˈmeni mɔ:r gɪfts ðæn hi: ɔr ʃi: kæn əˈfɔ:rd. ðæt meɪ help ɪkˈspleɪn waɪ ði: ˈævərɪʤ əˈmerəkən hæz ə det ʌv $7,000. ˈmeni ˈsɪtəzənz hæv ˈi:vɪn ˈlɑ:rʤər dets ʌv bɪˈtwi:n $15,000 ænd $18,000. ðə ju:z ʌv ˈkredət kɑ:rdz ɪz ðə meɪn sɔ:rs ʌv dets ɪn ˈhɑ:ləˌdeɪ ˈspendɪŋ. fəˈnænʃəl ædˈvaɪzərz ˌrekəˈmend ðæt kənˈsumərz ˈoʊnli spend æz mʌʧ æz ðeɪ kæn əˈfɔ:rd ˈdʊrɪŋ ðə ˈhɑ:ləˌdeɪ ˈsi:zən tu əˈvɔɪd fəˈnænʃəl ˈdɪfəkəlti:z ɪn ðə ˈfɑ:loʊɪŋ mʌnθs. ˈɪntrəst kæn sɪgˈnɪfɪkəntli ˈɪnˌkri:s ðə ˈfaɪnəl kɑ:sts. pli:z æsk wʌn ʌv ˈaʊər ædˈvaɪzərz fɔ:r ə lɪst ʌv ˈkɜ:rənt ˈɪntrəst reɪts.

Các bạn có thể nghe file mẫu tại đây

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment

Related Courses Widget

Top Rated Course

Course Reviews

ECE - Easiaer Come To English - Hotline: 090 976 5590