Bài Tập Ghi Âm Tuần 1

Yêu cầu:

– Học viên phải ghi âm trực tiếp trên web, không dùng các thiết bị cá nhân.

– Đọc to, rõ, chính xác theo phiên âm được cung cấp.

– Nếu có khó khăn trong quá trình ghi âm, phải liên hệ ngay với ECE để được hỗ trợ.

HƯỚNG DẪN GHI ÂM
Bài Tập Ghi Âm Tuần 1

Sau khi ghi âm xong, các bạn click vào nút DONE màu xanh lá cây để nộp bài. Hoặc muốn ghi âm lại thì click vào nút RETRY.

LƯU Ý:

(Hiện tại trên hệ điều hành IOS không cho phép trình duyệt web sử dụng micro của IPHONE, IPAD nên chức năng ghi âm trên web không thể hoạt động. Quý học viên sử dụng thiết bị này thông cảm ghi âm bằng máy tính để nộp bài. )

Đọc to và GHI ÂM đoạn văn sau

FIRST WEEK RECORDING

Having nice green grass all year long is easy with regular use of “Winterize”. Remember to “Winterize” your lawn this fall. This special fertilizer keeps the roots of your lawn alive during the winter. By strengthening the roots of your lawn, it leads to better growth in the spring. This product is also ideal for all outdoor plants, shrubs, and trees, keeping them strong and healthy during the coming cold months. Available at all good gardening centers.

ˈhævɪŋ naɪs gri:n græs ɔ:l jɪr lɔ:ŋ ɪz ˈi:zi wɪð ˈregjələr ju:z ʌv “ˈwɪntəˌraɪz”. rɪˈmembər tu: “ˈwɪntəˌraɪz” jʊər lɔ:n ðɪs fɔ:l. ðɪs ˈspeʃəl ˈfɜ:rtəˌlaɪzər ki:ps ðə ru:ts ʌv jʊər lɔ:n əˈlaɪv ˈdʊrɪŋ ðə ˈwɪntər. baɪ ˈstreŋθənɪŋ ðə ru:ts ʌv jʊər lɔ:n, ɪt li:dz tu: ˈbetər groʊθ ɪn ðə sprɪŋ. ðɪs ˈprɑ:dəkt ɪz ˈɔ:lsoʊ aɪˈdi:l fɔ:r ɔ:l ˈaʊtˌdɔ:r plænts, ʃrʌbz, ænd tri:z, ˈki:pɪŋ ðem strɔ:ŋ ænd ˈhelθi ˈdʊrɪŋ ðə ˈkʌmɪŋ koʊld mʌnθs. əˈveɪləbəl æt ɔ:l gʊd ˈgɑ:rdənɪŋ ˈsentərz.

Các bạn có thể nghe file mẫu tại đây

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment

Related Courses Widget

Top Rated Course

Course Reviews

ECE - Easiaer Come To English - Hotline: 090 976 5590